http://www.runovici.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/122881runovici.jpglink
http://www.runovici.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/765417mlin_slap.jpglink
http://www.runovici.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/578485most_mlin.jpglink

Općinsko Vijeće

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Općinsko vijeće donosi:

 • Statut Općine,
 • Poslovnik o radu Općinskog vijeća,
 • odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
 • proračun i odluku o izvršenju proračuna,
 • godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 • odluku o privremenom financiranju,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosaprihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna,
 • odluku o promjeni granice Općine,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
 • odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
 • osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
 • daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu saopćim aktom i zakonom,
 • raspisuje lokalni referendum,
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
 • bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,
 • odlučuje o pokroviteljstvu,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 • imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskogvijeća,
 • donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug Zakonom i podzakonskim aktima.


Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika.

Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za to obnašatelji funkcija ne primaju plaću. 

Općinsko vijeće ima 11 vijećnika u mandatu od 2013 - 2017. godine.

 

Borko Babić, predsjednik HDZ
Nediljko Biočić potpredsjednik HSS-HSLS
Nediljko Grepo  HDZ
Mladenka Puljiz  HDZ
Ivo Ždero  HDZ
Ivan Puljić HDZ
Ivan Biočić  HDZ
Zoran Ljubičić HDZ
Ivanka Barić HSS-HSLS
Dragan Jakić HSS-HSLS
Ivan Glavota HSP-HČSP

 

Općinsko vijeće ima 7 vijećnika u mandatu od 2009 - 2013. godine.

 

Antonela Babić predsjednica HSP-HČSP
Borko Babić potpredsjednik HDZ
Nediljko Grepo HDZ
Veljko Ljubičić HDZ
Nediljko Biočić HSS
Ante Jukić HSS
Mijo Lešina HSLS


Ažurirano (Ponedjeljak, 25 Siječanj 2016 20:28)

 

Informacije

Općina Runovići

21261 RUNOVIĆ

 

Radno vrijeme:

08:00 - 15,00 h

Rad sa strankama:

08:00 - 10,00 h


tel.: 021 84 95 07
fax.: 021 84 95 08

Načelnik: 021 84 91 25


e-mail: opcina-runovici@st.t-com.hr

Općinsko sjedište: RUNOVIĆ
Broj stanovnika: 2416 (2011.g.)
Površina : 59,42 km2

 

grb opcina runovic